Νόμοι

  Νόμος Υπ. Αριθμ.4373/2016 (ΤΕΥΧΟΣ Α΄,Αρ. Φύλλου 49/01-04-2016). Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.

  Νόμος Υπ. Αριθμ. 3516 (ΦΕΚ 270/21-12-2006, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισμό (Παρίσι 19.10.2005).

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3708/2008 - Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3057/1999 - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις